Een klein kantoor waar de cliënt centraal staat!

Krauth advocaat is een klein advocatenkantoor dat al meer dan 25 jaren gevestigd is in Zwolle. Wij richten ons met name op de particuliere cliënt waarbij betrokkenheid, menselijkheid en duidelijkheid hoog in ons vaandel staan. Iedereen krijgt bij ons de aandacht die hij nodig heeft en wij bekijken altijd hoe wij u kunnen helpen zonder dat u daarvoor de hoofdprijs betaalt. Kunnen wij u niet helpen omdat wij niet voldoende gespecialiseerd zijn, dan verwijzen wij u door.

Rechtsgebieden

strafrecht

erfrecht en verdeling

Psychiatrisch patiëntenrecht

Regulier vreemdelingenrecht

asielrecht

Tarieven en kosten

Gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo)

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand betaalt de overheid een deel van het honorarium, u betaalt een eigen bijdrage. U moet wel eerst naar het juridisch loket gaan omdat u dan een korting krijgt op de eigen bijdrage. Eventuele andere onkosten zoals griffierecht voor de rechtbank en kosten derden komen wel volledig voor uw rekening. Soms kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten, hierover kan de gemeente in uw woonplaats informatie geven.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen, waarbij in beginsel gekeken wordt naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Informatie vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand verzorgt Krauth advocaat voor u.

Betalende rechtsbijstand

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan zullen voorafgaand aan  de belangenbehartiging afspraken worden gemaakt over het uurtarief. Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat een vast bedrag wordt afgesproken voor de hele behandeling van de zaak. Daar kunnen dan alleen nog eventuele kosten bijkomen (griffierecht, kosten derden, etc.).

Wij zullen alle afspraken schriftelijk aan u bevestigen.

Over Krauth Advocaat

Geschiedenis

Mr. P.L.E.M. Krauth heeft in 1991 zijn advocatenkantoor in de vorm van een eenmanszaak opgezet.

Hij heeft gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Tijdens en na zijn studie was hij werkzaam bij de Stichting Wetswinkel Westelijke Mijnstreek, een rechtswinkel. In vervolg daarop deed hij zijn intrede in de sociale advocatuur en hij doet nu dan ook het grootste deel van zijn zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Momenteel is hij als enige advocaat werkzaam in de praktijk. Hij en mevrouw C.H. van Gelder voeren deze samen met dien verstande dat hij de zaken juridisch inhoudelijk behandelt en zij de rest van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Het spreekt voor zich dat in een klein kantoor veel overleg plaatsvindt en dat er nauw wordt samengewerkt.

Regelmatig worden stagiaires van MBO of HBO begeleid. Ook worden wel in het kader van de WAJONG werkervaringovereenkomsten voor re-integratietrajecten gesloten.

Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur (consumenten) van toepassing.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan ons voor. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon: 070 – 310 53 10.

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Asiel- en vluchtelingenrecht
Psychiatrisch patiëntenrecht (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg en Wet Langdurig Zorg)
Strafrecht
– Financieel economisch strafrecht
– Internationaal Strafrecht
– Milieu strafrecht
– Militair strafrecht
– TBS
– Uit- en overleveringszaken
– Vreemdelingen(straf)recht
Vreemdelingenrecht
– Vreemdelingenbewaring
Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Gegevensbescherming

Contact

contact gegevens

bezoekadres:
Zwartewaterallee 44
NL 8031 DX Zwolle

postadres:
postbus 488
NL 8000 AL Zwolle

 

telefoon: +31 38 4222232
telefax : +31 38 4229004
email : plemkrauth@krauth.nl

Route beschrijving

Algemene voorwaarden

Krauth advocaat voert de opdracht uit met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien het verantwoord en/of wenselijk wordt geacht, dat derden mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden (deurwaarder uitgezonderd) bijstaan, dan zal dat niet gebeuren dan na van u verkregen toestemming.

De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag eigen risico en welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 1 maal het door Krauth advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

Alle financiële afspraken in zaken die op commerciële basis worden gedaan, worden schriftelijk bevestigd.

Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken die schriftelijk dienen te zijn gemaakt, wordt telkens na afloop van de zaak gedeclareerd.

De betalingstermijn staat op de declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is vanaf dat moment over het bedrag van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd.

Indien ook na herinnering / aanmaning betaling uitblijft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 40,– .

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Krauth advocaat de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, zulks na schriftelijk kennis geven daarvan aan de opdrachtgever. Krauth advocaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens Krauth advocaat werken.